Lactatiekunde

NVL logo

Specialistische begeleiding bij

 

BORSTVOEDING


(Deze informatie is overgenomen uit de folder van de NVL)

Informatie voor de gezondheidszorg

De lactatiekunde bestudeert het proces en de praktijk van de menselijke lactatie.
Hiervoor maakt zij gebruik van de voor de lactatie relevante kennis binnen andere terreinen van de wetenschap, zoals b.v. anatomie, fysiologie, immunologie, voedingsleer, gedragswetenschappen etc.

WAT IS EEN LACTATIEKUNDIGE

Lactatiekundigen zijn borstvoedingspecialisten. Dat wil zeggen dat zij in staat zijn in samenwerking met andere disciplines in de gezondheidszorg borstvoeding te stimuleren en te ondersteunen.
Dit kan gebeuren in dienst van een instelling of in een eigen praktijk.
Moeders kunnen worden doorverwezen of op eigen initiatief een consult aanvragen.
Het beroep van de lactatiekundige kan men vergelijken met dat van een dietist of fysiotherapeut.

Er is lang gedacht dat het niet uitmaakte of een baby met moedermelk of met kunstmatige zuigelingenvoeding werd grootgebracht.
De afgelopen veertig jaar is veel onderzoek gedaan naar de samenstelling en de beschermende eigenschappen van moedermelk.
Nu weten we dat het wel degelijk uitmaakt.
Met die wetenschap is het nog belangrijker geworden dat moeders die voor borstvoeding kiezen een goede begeleiding krijgen.
Ook naar de techniek van het borstvoeding geven is veel onderzoek gedaan, nieuwe methodes zijn ontwikkeld om ook in bijzondere situaties optimale kansen te scheppen.

HET WERK VAN DE LACTATIEKUNDIGE
De lactatiekundige stimuleert en ondersteunt het geven van borstvoeding op diverse manieren. De meest directe manier is het begeleiden en adviseren van ouders in situaties die speciale aandacht vereisen.
Dit kan zijn bij vroeggeboorte, ziekte of handicap van moeder en/of baby, meerlingen, groeiachterstand, zuigproblemen van de baby en andere gevallen waarbij moeilijkheden met het geven van borstvoeding zijn ontstaan.
In samenwerking met de betrokken hulpverleners streeft de lactatiekundige naar een individueel behandelplan en een optimale begeleiding, waarbij de moeder-kindrelatie centraal staat.

Naast directe hulpverlening, geeft de lactatiekundige ook voorlichting en scholing aan hulpverleners uit alle disciplines.
Daarbij gaat het vooral om overdracht van nieuwe wetenschappelijke kennis en praktische vaardigheden, die nodig zijn voor een verantwoorde begeleiding bij borstvoeding.

Tenslotte kan de lactatiekundige worden ingeschakeld bij het opstellen van beleidsplannen ten aanzien van de begeleiding bij borstvoeding in instellingen.
Eenduidige begeleiding bij borstvoeding is van het grootste belang. De wereldwijde WHO/UNICEF actie "Baby Friendly Hospital Initiative", in Nederland gecoordineerd door de Stichting "Zorg voor Borstvoeding", heeft daar met haar tien vuistregels een eerste aanzet toe gegeven.
Lactatiekundigen zijn bij uitstek de geschikte personen om aan de implementatie van die uitgangspunten vorm en inhoud te geven.

CERTIFICERING IBCLC

Sinds 1980 zijn op diverse plaatsen ter wereld lactatiekundigen (lactation consultants)werkzaam in de gezondheidszorg.
De exameneisen zijn vastgesteld door de US National Commission for Health Certifying Agencies.
Het examen wordt door de International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE), jaarlijks op diverse plaatsen ter wereld gelijktijdig afgenomen.
In Nederland verzorgt de Hogeschool van Utrecht, in samenwerking met de Stichting Beroepsopleiding Lactatiekunde (SBL), door middel van een post-HBO opleiding, de noodzakelijke scholing ter voorbereiding op dit internationale examen.
Het behalen van het diploma geeft de houders het recht de letters IBCLC ( International Board Certified Lactation Consultant) achter hun naam te voeren.
Deze letters geven de garantie dat de lactatiekundige werkelijk gediplomeerd is.
De IBLCE kent het systeem van de recertificering. Elke vijf jaar moet door middel van bijscholing een bepaald aantal punten worden behaald, waarna het diploma wordt verlengd.
Bij onvoldoende punten moet opnieuw examen worden afgelegd.
Hierop wordt in Nederland toezicht gehouden door de SBL.

NEDERLANDSE VERENIGING VAN LACTATIEKUNDIGEN (NVL)
De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen is in 1993 opgericht.
Zij heeft tot doel, het beroep van de lactatiekundige meer bekendheid te geven, bij het publiek en binnen de reguliere gezondheidszorg.
Daarmee samenhangend is zij in onderhandeling met ziektekostenverzekeraars om de aan lactatiekundige begeleiding verbonden kosten in de verzekeringspakketten op te nemen.
Meer informatie en een lijst van bij de NVL aangesloten lactatiekundigen kunt u verkrijgen bij het secretariaat.

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Fondsenwervingsacties Volksgezondheid.

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen
Postbus 5243
2701 GE Zoetermeer
Tel secretariaat: 030 - 69 12 847 of 079 - 32 90 096


Terug naar Hoofdmenu

Voor verdere informatie en/of vragen kun U een E-mail sturen naar:EricaStapper@xs4all.nl